Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA
Wielkość tekstu:

W dniu 24 maja zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na Wybór Generalnego Wykonawcy montażu instalacji solarnych na budynkach prywatnych. Otwarcie ofert powinno nastąpić 4 lipca czyli 40 dni od momentu ogłoszenia jak nakazuje Ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Spis treści:

 1. Wymagane wskaźniki produktu i rezultatu

 2. Lokalizacja instalacji

  1. Układy solarne

 1. Wymagane parametry instalacji

  1. Układy solarne

 1. System pomiaru efektów i sposób wykazania

 2. Wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza

 3. Wymagany serwis i obsługa gwarancyjna

  1. Układy solarne

 1. Jakość, bezpieczeństwo i poddanie się pod nadzór

 2. Organizacja – biuro, logistyka

 3. Ogólne wymagania organizacji budowy w kontekście BHP

  1. Wymagane wskaźniki produktu i rezultatu

Wykonawca musi zapewnić osiągnięcie wymaganych wskaźników dla Projektu, określonych w SIWZ pkt. 3.1

 1. Lokalizacja instalacji

 1. Układy solarne

Układy solarne zostaną zainstalowane na budynkach należących do osób fizycznych na obszarze gmin biorących udział w projekcie (adresy lokalizacji zostaną dostarczone wykonawcy po zakończeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy). Instalacje mogą być montowane poza budynkiem.

 1. Wymagane parametry instalacji

Zamawiający oczekuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone wraz z niezbędnymi elementami służącymi do ich montażu jak i włączenia do istniejących systemów energetycznych i grzewczych. Menu urządzeń oraz instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku polskim.

3.1. Układy solarne

1) Wymagane certyfikaty:

zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że ofertowane kolektory słoneczne i całościowe systemy solarne i ich części, przeszły badania potwierdzające ich pełną zgodność z zakresem poniżej wymienionych norm (lub równoważnych norm) według metodyki badań ujętych w normach PN-EN 12975:2 oraz PN-EN 12976:2 (lub równoważnych normach), a zaświadczenia te potwierdzają, że:

a) do badań losowo pobierane były urządzenia z linii produkcyjnej w zakładzie producenta,

b) prawidłowość zaświadczenia weryfikowana jest poprzez losowe pobieranie urządzeń do badań na zgodność z normą przez cały okres obowiązywania zaświadczenia.

Do zaświadczenia należy załączyć raport potwierdzający, że wszystkie testy zostały zaliczone bez jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń. Ponadto ww. zaświadczenie i raport nie mogą podlegać utajnieniu przez Wykonawcę.

2) Kolektory słoneczne muszą spełniać wymagania norm:

a) PN-EN 12975-1:2007 (lub równoważne normy), Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne

b) PN-EN 12975-2:2007 (lub równoważne normy), Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań

(Zamawiający uzna w tym zakresie w szczególności przedstawienie dla oferowanych kolektorów certyfikatu Solar Keymark (wraz z protokołem z wyników badań) lub innego równoważnego certyfikatu (wraz z protokołem z wyników badań), a także jeśli wykonawca w inny sposób udowodni, że stosowane przez niego metody pozwalają na osiągnięcie jakości i niezawodności urządzeń na poziomie co najmniej równym określonemu w niniejszym punkcie). Protokół musi obejmować wszystkie wyniki badań oraz potwierdzać, że wszystkie testy zostały zaliczone bez jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń. Ponadto ww. normy, certyfikat i raport nie mogą podlegać utajnieniu przez Wykonawcę.

3) Układy solarne tj. słoneczne systemy grzewcze i ich elementy muszą spełniać wymagania norm:

a) PN-EN 12976-1:2006 (lub równoważne normy), Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane fabrycznie  Część 1: Wymagania ogólne

b) PN-EN 12976-2:2006 (lub równoważne normy), Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane fabrycznie – Część 2: Metody badań

Uwaga! Potwierdzenie spełnienia zgodności z normą PN-EN 12976-1 i PN-EN 12976-2 musi dotyczyć systemu składającego się z co najmniej kolektora słonecznego i zasobnika.

Do oferty należy załączyć certyfikaty określone powyżej oraz załącznik – protokół z wyników badań zawierający potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów. Protokół musi obejmować wszystkie wynik badań oraz potwierdzać, że wszystkie testy zostały zaliczone bez jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń. Ponadto ww. normy i raport nie mogą podlegać utajnieniu przez Wykonawcę.

2) Wymagane parametry techniczne kolektorów słonecznych:

Typ kolektora słonecznego: płaski

Materiał obudowy kolektora: rama kolektora wykonana z jednego profilu aluminium.

Izolacja: wysokoodporna izolacja z wełny mineralnej lub innej równoważnej.

Wielkość i liczba: wymagana łączna powierzchnia czynna kolektorów dla jednej instalacji domowej (łączna powierzchnia czynna absorbera):

 dla instalacji typu A: powierzchnia absorpcji co najmniej 4,0 [m2],

 dla instalacji typu B: powierzchnia absorpcji co najmniej 6,0 [m2],

 dla instalacji typu C: powierzchnia absorpcji co najmniej 8,0 [m2].

Wymiary wszystkich kolektorów montowanych w obrębie nieruchomości muszą być takie same.

Absorber: płyta miedziana lub aluminiowa z powłoką selektywną

Materiał i konstrukcja rur absorbera:

 rura miedziana ułożona w sposób meandrowy lub harfowy

Parametry absorbera:

 min. współczynnik absorpcji: 0,95+/- 2%

 max. współczynnik emisji: 0,05+/- 2%

Płyn solarny (nośnik ciepła): nie palny, wodny roztwór glikolu propylenowego o zawartości wody maksimum do 60 %; o temperaturze krzepnięcia -30°C.

Sprawność optyczna: min. 83 %( dopuszcza się zaokrąglenie do wartości całych procent)

Współczynniki strat ciepła:

 współczynnik strat ciepła liniowy            max 3,800 W/m2K

 współczynnik strat ciepła kwadratowy     max 0,020 W/m2K2

Szyba kolektora: szyba hartowana, antyrefleksyjna odporna na gradobicie. Obecność powłoki antyrefleksyjnej musi zostać potwierdzona przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą w sprawozdaniu z badań osiągów kolektorów słonecznych wg EN 12975 (lub równoważnej). Jako równoważność w tym zakresie dopuszcza się poświadczenie przepuszczalności solarnej szyby na poziomie min. 94 %.

Max dopuszczalna temp. pracy: min 200 [ºC]-temperatura stagnacji

Uwaga: wymienione wyżej wartości odnoszą się do powierzchni czynnej to jest:

 powierzchni apertury, w przypadku gdy jej powierzchnia jest mniejsza od powierzchni absorbera,

 powierzchni absorbera w przypadku gdy jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni apertury.

3) Wymagany stopień pokrycia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u.

Dla instalacji solarnej na domach prywatnych co najmniej 50 % w skali całego roku kalendarzowego.

Stopień pokrycia będzie określony dla instalacji referencyjnych o parametrach podanych w tabeli poniżej:

 

Urządzenie/parametry

 

Wartość / założenia

 1. Instalacja solarna

Nachylenie kolektorów do poziomu

0

450

Azymut

0

00

Położenie geograficzne instalacji solarnej

0

Przyjąć jak dla m. Krakowa

Długość rur łączących instalacji solarnej na zewnątrz

(zabudowa na połaci dachowej)

m

Wg technologii przyjętego producenta kolektorów

Długość rur łączących instalacji solarnej w pomieszczeniu

m

10

Długość rur łączących pomiędzy kolektorami

m

Wg technologii przyjętego producenta kolektorów

Przewodność cieplna izolacji rur

W/(m*K)

Przyjąć wartość 0,045

 1. Dane o zużyciu c.w.u

Obliczeniowe zapotrzebowanie c.w.u o temp. Obliczeniowej

l/dobę

140

Charakter rozbioru c.w.u.

-

Jak do domu jednorodzinnego ze szczytem w godzinach wieczornych

Obliczeniowa temp. c.w.u.

0C

55

Pojemność zasobnika biwalentnego

l

250

Długość przewodów cyrkulacyjnych

m

bez cyrkulacji

Schłodzenie na przewodach cyrkulacyjnych

K

bez cyrkulacji

Straty linowe przewodów cyrkulacyjnych

W/(m*K)

bez cyrkulacji

Czas pracy cyrkulacji

h

bez cyrkulacji

Temperatura wody wodociągowej latem

0C

12

Temperatura wody wodociągowej zimą

0C

8

 1. Obliczenia

Okres obliczeniowy

-

01.01 – 31.12

 

Grubość izolacji zbiornika min.50 mm
Przewodność cieplna izolacji zbiornika <0,030

Do oferty winny być dołączone obliczenia wg uznanego programu symulacyjnego T’SOL lub innego równoważnego dotyczące instalacji referencyjnej.

Uwaga: Komisja przetargowa w trakcie oceny ofert przetargowych zastrzega sobie prawo dokonania obliczeń sprawdzających w programie symulacyjnym T_SOL dla instalacji referencyjnej.

W odniesieniu do instalacji na domach prywatnych Wykonawca, do opracowanych projektów technicznych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, załączy obliczenia wg uznanego programu symulacyjnego T’SOL (lub innego równoważnego umożliwiającego symulowanie pracy instalacji solarnych) uwzględniającego indywidualne parametry każdego obiektu tzn. co najmniej:

 strat ciepła całej instalacji solarnej,

 profilu rozbioru c.w.u.

 usytuowania budynku.

Wykonawca musi przed rozpoczęciem prac projektowych w obrębie budynku mieszkalnego dokonać analizy warunków technicznych co do planowanego montażu. W przypadku uzasadnionego stwierdzenia braku możliwości technicznych, nie pozwalających na instalację lub pozwalających na instalację nie gwarantującą osiągnięcia wymaganego uzysku energetycznego lub efektu ekologicznego, Wykonawca może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o zamianę danej lokalizacji.

4) Wymagane parametry techniczne regulatora solarnego:

 sterowanie pompą solarną ładującą zasobnik c.w.u. w zależności od różnicy temperatur

 podgrzewanie zasobnika c.w.u. do temperatury zadanej przez użytkownika

 dodatkowe wyjście sterujące w zależności od własnego wyboru (pompa cyrkulacyjna, grzałka lub pompa drugiego zasobnika),

 regulator musi umożliwiać schłodzenie zasobnika w okresach, gdy nie występuje rozbiór wody (np. w nocy) w celu zabezpieczenia układu przed przegrzaniem, nadmiar ciepła z zasobnika kierowany jest do chłodniejszego kolektora. Regulator musi włączyć pompę solarną w momencie, gdy kolektor jest chłodniejszy niż woda w zasobniku w celu umożliwienia przejęcia przez kolektor ciepła zgromadzonego w zasobniku c.w.u.-tzw, funkcja URLOP lub tryb wakacyjny.

 wymagane czytelne menu i intuicyjna obsługa w języku polskim

5) Wymagane parametry techniczne zasobnika c.w.u.:

Dla instalacji typu A:

 pojemność zasobnika: min 250 [l]

Dla instalacji typu B:

 pojemność zasobnika: min 300 [l]

Dla instalacji typu C:

 pojemność zasobnika: min 500 l (łącznie), ilość do uzgodnienia z właścicielem budynku

Pozostałe parametry dla zasobników instalacji A, B, C:

 zasobnik dwuwężownicowy umożliwiający współpracę inst. solarnej z drugim źródłem ciepła

Dopuszczalne temperatury:

 po stronie solarnej: 150°C

 po stronie wody grzewczej: 150°C

 po stronie wody użytkowej: 95°C

Dopuszczalne nadciśnienie robocze

 po stronie solarnej : 10 bar

 po stronie wody grzewczej : 10 bar

 po stronie wody użytkowej : 6 bar

Na wyjściu c.w.u. należy zastosować termostatyczne zawory antypoparzeniowe.

Zasobnik wykonany ze stali węglowej wyposażony w anodę tytanową.

6) Wymagane parametry techniczne grupy pompowej:

Skład grupy pompowej:

 pompa obiegu solarnego

 zawór bezpieczeństwa

 manometr z regulacją przepływu

 separator powietrza

 mierniki temperatury zasilania i powrotu.

Grupa pompowa musi być dwudrogowa, izolowana i posiadać deklarację zgodności producenta, co najmniej klasy energetycznej „A” lub o poborze mocy do 45 W

7) Pompa recyrkulacyjna.

W przypadku włączenia układu solarnego w istniejący układ podgrzewu c.w.u wyposażony w zasobnik cwu, wymagane jest zastosowanie pompy recyrkulacyjnej między zasobnikiem solarnym, a istniejącym, sterowanej z poziomu regulatora solarnego.

8) Wymagane parametry techniczne konstrukcji montażowej.

Dostosowana do warunków montażowych danej instalacji:

 dla dachów pochyłych umożliwiająca montaż za pomocą klamer dachowych

 dla dachów płaskich umożliwiająca montaż na podporach
Sposób montażu - bez ingerencji w strukturę kolektora

Konstrukcja musi być wykonana z materiału nie wymagającego dodatkowego zabezpieczenia przed korozją, materiał nie korodujący

9) Automatyka układu musi posiadać następującą funkcjonalność:

• sterowanie temperaturowe procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów słonecznych

• kontrola procesu pozyskiwania energii i awaryjne wyłączanie układu w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury w układzie

• funkcja pracy odwróconej (chłodzenie układu) tzw. tryb wakacyjny

W instalacjach opomiarowanych zastosowana automatyka musi umożliwiać rejestrację ilości pozyskanej energii.

10) Do wykonania instalacji solarnej należy zastosować rury miedziane łączone lutem twardym. W indywidualnych przypadkach, wynikających z opracowanych projektów technicznych, dopuszcza się zastosowanie materiałów: miedź, stal czarna, stal nierdzewna. Połączenia między sąsiadującymi kolektorami muszą być wykonane z elementów umożliwiających kompensację naprężeń bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora. Końcówki obiegu solarnego (podejście do kolektorów) należy wykonać z elastycznych przewodów umożliwiających kompensację naprężeń o parametrach minimalnych.

Izolacja przewodów (na bazie wełny mineralnej, poliuretanu lub materiału równoważnego) musi być wykonana w sposób trwały na całej ich długości w sposób uniemożliwiający jej rozszczelnienie, rozwinięcie itp. Ponadto izolacja przewodów winna spełniać następujące warunki:

a. przewodność cieplna izolacji prowadzona na zewnątrz budynku λ ≤ 0,038 W/(m*K)

b. przewodność cieplna izolacji prowadzona wewnątrz budynku λ ≤ 0,032 W/(m*K)

c. odporność na promieniowanie UV

d. odporna na wysokie temperatury, które mogą powodować przepływające ciecze w przewodach izolowanych

e. zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym (np., dziobanie ptaków)

f. wykonana na całej długości przewodów, kształtek, połączeń rurowych

g. na zakończeniach izolacji należy stosować rozety zakończeniowe aluminiowe

h. miejsca nacięć, zakończeń izolacji muszą być zabezpieczone w sposób dopuszczony przez producenta izolacji, zapewniający na całym obwodzie przewodu:

 ciągłość izolacji

 przewodność cieplną izolacji λ ≤ 0,030 W/(m*K)

Fragmenty rurociągów prowadzonych ponad dachem należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Izolację przewodów instalacji solarnej należy wykonać ze specjalnej otuliny atestowanej do układów solarnych (odpornej na wysokie temperatury), o grubościach wg normy.

Zamawiający wymaga, aby podpięcie c.w.u. do instalacji zostało zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę w taki sposób, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie instalacji solarnej wpiętej do instalacji istniejącej. Wybór zastosowanych materiałów musi wynikać z wykonanych projektów technicznych dla wszystkich obiektów, w tym diagnozy instalacji istniejącej.

Zamawiający wymaga aby instalacja była wykonana w sposób zapewniający jej trwałość. Zastosowanie rodzaju zabezpieczenia rur zewnętrznych przed uszkodzeniami musi wynikać z wykonanych projektów technicznych dla wszystkich obiektów.

Wykonawca zapewnić musi zastosowanie urządzeń i rozwiązań zapobiegających uszkodzeniu instalacji w wyniku: przegrzania instalacji oraz jej elementów w okresie stanów postojowych podczas silnego nasłonecznienia (np. nieobecności właściciela w związku z wyjazdem wakacyjnym, zanikiem prądu) oraz mrozów

11) Instalacje kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne należy instalować na dachach budynków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolektory słoneczne mogą być posadowione na terenie posesji i ściśle związane z danym obiektem. Bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie podkładu. Jeśli instaluje się odrębne punkty podparcia przy każdym panelu, połączenia pomiędzy panelami będą pod dodatkowymi naprężeniami. Skutkiem tego mogą pojawiać się uszkodzenia i kondensacja wilgoci wewnątrz panelu. Należy zatem podkład wykonywać jako jeden element i zastosować dodatkowe belki.

Panele solarne muszą być połączone za pomocą instalacji rurowej z wężownicą zbiornika ciepłej wody użytkowej umieszczonego w obiekcie, z którego zapewniana jest ciepła woda dla budynku. 

Posadowienie kolektorów słonecznych w innym miejscu niż na dachu, może być uzasadnione - wymuszone koniecznością:

 dachy w złym stanie (skorodowane konstrukcje, eternit na dachu),

 niekorzystna ze względu na uzyski energetyczne z instalacji orientacja dachu (wschód- zachód)

Roboty związane z realizacją inwestycji w obrębie pojedynczego budynku mieszkalnego nie mogą trwać dłużej niż 3 dni robocze, przy czym montaż kolektorów słonecznych na dachu nie może trwać dłużej niż
1 dzień roboczy.

12) Podstawowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę (w szczególności dotyczy instalacji domowych)

 1. montaż paneli słonecznych na dachu budynku (ewentualnie kotwienie do elewacji lub montaż na konstrukcji w terenie )

 2. wykonanie rurociągów instalacji kolektorów słonecznych

 3. rozmieszczenie i połączenie urządzeń instalacji solarnej w ustalonych wcześniej miejscach.

 4. wykonanie instalacji technologicznej kolektorów słonecznych (wpięcie do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej)

 5. wykonanie podłączenia instalacji technologicznej od istniejącego kotła centralnego ogrzewania do górnej wężownicy zasobnika solarnego. (w przypadku braku działania obiegu grawitacyjnego, można dokonać przeróbki tej części instalacji w porozumieniu z użytkownikiem)

 6. użytkownik przed przystąpieniem do prac musi mieć opróżniony układ technologiczny centralnego ogrzewania – napełnienie ponowne tej części instalacji i odpowietrzenie układu centralnego ogrzewania leży po stronie Użytkownika (dotyczy sytuacji gdzie montaż układu solarnego ma wpływ na układ c.o.)

 7. poprowadzenie przewodów automatyki i czujników temperatury oraz instalacji AKPIA wraz
  z odpowiednim ich zamocowaniem i zabezpieczeniem.

 8. podłączenie czujników temperatury, wprowadzenie niezbędnych nastaw i uruchomienie układu automatyki instalacji solarnej

 9. przeprowadzenie wszelkich prób szczelności

 10. napełnienie instalacji solarnej

 11. odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji solarnej

 12. inne niezbędne czynności dotyczące zapewnienia pełnej sprawności i efektywności energetycznej i ekologicznej instalowanych systemów

 1. System pomiaru efektów i sposób wykazania

Wykonawca musi zagwarantować stopień pokrycia ciepła i stopień sprawności instalacji wykazane w programie symulacyjnym i dołączone do każdego projektu instalacji. Wymagania dotyczące wartości pokrycia i sprawności określone są w specyfikacji technicznej kolektorów słonecznych.

Co najmniej 100 wykonanych instalacji należy wyposażyć w odpowiednie oprzyrządowanie umożliwiające pomiar efektów energetycznych i ekologicznych. Po zakończeniu instalacji kolektorów słonecznych Wykonawca zainstaluje elektroniczny system monitoringu efektywności funkcjonowania instalacji w kontekście ich sprawności technicznej, produkcji energii i efektów ekologicznych. Wyboru tych 100 lokalizacji dokona Instytucja Realizująca po wdrożeniu projektu. Dane z poszczególnych lokalizacji będą transmitowane on-line w trybie ciągłym z wybranej próby (100) zainstalowanych systemów solarnych. Dane pozyskiwane dla celów monitoringu będą pochodziły z liczników ciepła zainstalowanych bezpośrednio przy zainstalowanych układach solarnych.

Do monitoringu musi być wykorzystane profesjonalne rozwiązanie składające się z licznika ciepła bezpośrednio połączonego z układem solarnym wyposażone w łącza transmisji danych do serwera centralnego.

Urządzenia i system służący monitorowaniu efektów energetycznych, redukcji zużycia energii pochodzącej z konwencjonalnych paliw oraz efektu ekologicznego musi dostarczać danych do analiz dotyczących następujących aspektów:

 1. Wyprodukowana energia

 2. Moc zainstalowana

 3. Temperatura zasilania

 4. Temperatura powrotu

 5. Różnica temperatur

 6. Czas pracy

 7. Moc szczytowa z datą i czasem wystąpienia

 8. Przepływ szczytowy z datą i czasem wystąpienia

 9. Temperatura szczytowa z datą i czasem wystąpienia

 10. Energia zapamiętana na koniec miesiąca

Trzy wielkości chwilowe: moc, przepływ, temperatura zasilania rejestrowane będą na bieżąco w celu rejestracji ich wartości szczytowych.

System musi być wyposażony również w narzędzie monitorujące służące do identyfikacji problemów eksploatacyjnych. Możliwe będzie rejestrowanie i analiza parametrów w celu określenia profilu zużycia energii danego obiektu w zależności od pory dnia, roku itp. Poszczególne rejestry muszą być indywidualnie programowane oraz pozwalające na archiwizację danych. Połączenie liczników ciepła z serwerem centralnym zostanie zrealizowane poprzez łącza Internetowe. Koszty łącza wymaganego w sprawie monitoringu pokrywa wykonawca w okresie realizacji projektu i okresie gwarancji. Dopuszczalna technologia łączy może być przewodowa, bezprzewodowa lub satelitarna. Serwer centralny zostanie wyposażony w odpowiednie oprogramowanie o funkcjonalności pozwalającej na precyzyjny monitoring produkowanej energii oraz jej kosztów. Serwer centralny ma być zamontowany w Urzędzie Gminy w Niepołomicach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

System monitoringu musi być funkcjonalny w użyciu, z możliwością konfiguracji na poziomie użytkownika i dzięki podłączeniu przez Internet do serwera dający możliwość stałego nadzoru pracy systemów solarnych. Oprócz stałego monitorowania efektów ekologicznych system musi zapewnić dostęp do wszystkich istotnych parametrów roboczych systemu grzewczego w celu zdalnego ich optymalizowania. Zmodelowany schemat systemu grzewczego pozwoli na szybką ocenę przypisanych do niego charakterystycznych parametrów roboczych dla zobrazowania jego pracy. Oprogramowanie musi pozwalać na prowadzenie jednoczesnego nadzoru nad wieloma obiektami. Wszystkie parametry robocze pozwalają na szybkie odnalezienie, kontrolę i modyfikację nastaw. W sposób graficzny można analizować przebieg zmian parametrów, jak np. temperatury zasilania instalacji grzewczej w dowolnym okresie czasu, aby oceniać i optymalizować pracę systemu grzewczego.

Weryfikacja wymaganych wskaźników nastąpi z chwilą rozpoczęcia pracy przez każdą instalację objętą monitoringiem. Wykonawca w pierwszej kolejności musi wykonać 100 tych instalacji solarnych, które będą wyposażone w urządzenia do monitorowania.

5. Wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca musi wykonać dokumentację projektową tzn. projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami) wraz z opisem zawierającym określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót, dla wszystkich obiektów uczestniczących w inwestycji, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód oraz uzgodnień branżowych. Dokumentacja projektowa musi obejmować zakres ujęty w stosownym rozporządzeniu oraz zostać sporządzona na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentację projektową składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglądowe i montażowe oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branżowe. Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu Zamawiającemu wersji papierowej wraz z wersja elektroniczną. Przedstawiony projekt musi zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Do każdego projektu Wykonawca musi załączyć symulację potwierdzającą obliczenia:

 1. uzysku energetycznego

 2. pokrycia zapotrzebowania na c.w.u.

 3. efektu ekologicznego (określonego w tabeli wskaźników wyników- pkt 3.1 SIWZ)

obliczone wg programu symulacyjnego T’SOL lub innego uznanego równoważnego umożliwiającego symulowanie pracy instalacji solarnych wraz z uwzględnianiem strat ciepła całej instalacji solarnej.

Przed przystąpieniem do odbioru instalacji solarnych Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą dla każdej lokalizacji, w formie papierowej zbindowanej i spójnej. Po 2 egzemplarze dla każdej instalacji solarnej w wersji papierowej oraz jedną w wersji elektronicznej.

Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

1. Stronę tytułową i spis treści

2. Rysunek / plan lokalizacji instalacji

3. Schemat instalacji kolektorów słonecznych, opis funkcjonalny całego systemu

4. Charakterystykę wszystkich urządzeń sieci (opis, model, typ, specyfikację techniczną),

5. Rysunki przedstawiające sposób montażu i instalacji,

6. Dokumentację fotograficzną zainstalowanych urządzeń

7. Instrukcję obsługi

8. Dokumenty gwarancyjne i instrukcję serwisową

6. Wymagany serwis i obsługa gwarancyjna

Wykonawca zapewni coroczny przegląd instalacji, obsługę gwarancyjną wybudowanego systemu oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Zamawiający oczekuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. Dostawca winien zapewnić opiekę techniczną o charakterze Infolinii serwisowej dla Klienta w okresie gwarancji dostarczonych instalacji oraz w okresie 10 lat po zakończeniu inwestycji. Wykonawca musi zapewnić minimum co najmniej 10 letni okres gwarancji dla całego dostarczonego systemu oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i wykonanych prac. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego Inwestycji. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu na zgłoszenie - do 24 godzin, usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu wybudowanego systemu maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wykonawca musi uruchomić dedykowany numer telefonu na okoliczność nagłych przypadków dostępny 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę ( numer ten musi być inny niż uruchomiona Infolinia serwisowa).

7. Jakość, kontrola i poddanie się pod nadzór

Wykonawca będzie podlegał upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej, którym jest zobowiązany poddać się pod rygory zarządzania i nadzór.

8. Organizacja – biuro, logistyka

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji punktów operacyjno - koordynacyjnych w lokalizacjach: Niepołomice, Miechów, Wieliczka, Skawina oraz do prowadzenia centrum elektronicznej i telekomunikacyjnej komunikacji z beneficjentami indywidualnymi, właścicielami budynków prywatnych planowanych do objęcia projektem oraz instytucjonalnymi, (w tym przyjmowanie stron, obsługa telefoniczna (call-center) i interaktywny portal internetowy), w zakresie realizacji technicznej przedmiotu zamówienia.

9. Ogólne wymagania organizacji budowy w kontekście BHP

Montaż urządzeń Wykonawca musi dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną przez producenta sprzętu. Przed uruchomieniem instalacji wodnych należy dokonać próbę szczelności oraz kilkakrotnie przepłukać instalacje. Urządzenia elektryczne muszą być uziemione elektrycznie. W trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi kulowymi.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Podczas realizacji robot budowlanych wykonania instalacji na dachu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz zagrożenie mogącymi spadać z wysokości materiałami (elementami) budowlanymi i narzędziami. Prace wykonywane na wysokości - na połaci dachu, ze względu na duże zagrożenie zdrowia i życia pracowników należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Przy wykonywaniu prac na wysokości ponad 1,0 m stanowiska pracy należy wyposażyć w poręcze ochronne o wysokości 1,1m, barierki pośrednie, krawężniki ochronne o wysokości 0,15 m (umieszczone w poziomie stanowiska pracy). Do pracy na tych stanowiskach należy stosować sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości.

Przy pracy ponad poziomem terenu lub podłogi powyżej 2 m każdy zatrudniony pracownik musi być wyposażony w szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem oraz linką bezpieczeństwa o długości odpowiedniej dla danego stanowiska. W żadnym przypadku nie wolno zatrudniać pracowników do prac na wysokości bez odpowiednich zabezpieczeń i stosownego przeszkolenia. Wg normy PN EN 353/1 (lub równoważnej) wolno stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości tylko w połączeniu z szelkami bezpieczeństwa. Uchwyt mocujący szelki bezpieczeństwa musi być połączony bezpośrednio, bez dodatkowych lin lub zatrzasków. Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości należy stosować zgodnie z instrukcją producenta systemu. Instrukcja użytkowania musi znajdować się w bezpiecznym i suchym miejscu tak, żeby użytkownik mógł mieć do niej dostęp w każdej chwili.

Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowiązkowo odbyć szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia należy odnotować w rejestrze szkoleń stanowiskowych. Rejestr musi być przechowywany u kierownika budowy. Wykonawca musi wyposażyć stanowiska pracy w sprzęt i środki zabezpieczające. Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, musi obejmować imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Kolektor słoneczny należy tak instalować, aby nie wymagało to żadnej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynków. Instalacja wymaga zamontowania na dachu lub na terenie posesji zestawu kolektorów, a wewnątrz domu wymiennika ciepła i pozostałej instalacji. Wykończenie instalacji wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym elewacji i elementów instalacyjnych w stanie niepogorszonym. Wykończenie prac musi zawierać wszystkie aspekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji układu.

10.Pozostałe wymagania dotyczące systemów solarnych zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.

 

Wizyt 75475