Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA
Wielkość tekstu:

WYSOKOŚĆ WPŁATY MIESZKAŃCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „SOLARNYM”, ORAZ WARUNKI GWARANCJI

 

 

INSTALACJA TYPU „A” ( 2 kolektory + zasobnik 250 l )
4020,0 brutto

– 3240,00 zł. przy podpisaniu umowy + 780,00 zł na 7 dni przed montażem;

 

INSTALACJA TYPU „B” ( 3 kolektory + zasobnik 300 l)
4660,00 zł brutto

– 3240,00 zł przy podpisaniu Umowy+ 1420,00 zł na 7 dni przed montażem,

 

INSTALACJA TYPU „C” ( 4 kolektory + zasobnik 500 l )
5730,00zł brutto

– 3240,00 zł przy podpisaniu Umowy + 2490,00 zł na 7 dni przed montażem;

 

 

 

Numer Konta dla mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice:

75 8619 0006 0060 0600 0103 0001 MSB Wieliczka, z dopiskiem: SOLARY

 

 

Powyższe koszty obejmują:

 

- sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i innych dokumentów wymaganych prawem;

 

- dokonanie przeglądu istniejącego stanu instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej, pomieszczeń i miejsc montażu urządzeń w Budynku, w celu pozyskania niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia właściwych rozwiązań instalacji i określenia zakresu prac w ramach montażu Układu solarnego;

 

- dostawa i montaż układu solarnego oraz wszystkich koniecznych do wykonania Układu solarnego instalacji i urządzeń;

 

- uruchomienie Układu solarnego, w tym:

 

a) wpięcie układu solarnego do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej;

 

b) przeprowadzenie prób szczelności;

 

c) podłączenie czujników temperatury, wprowadzenie niezbędnych nastaw i uruchomienie układu

 

automatyki instalacji solarnej;

 

d) napełnienie instalacji solarnej płynem glikolowym;

 

e) odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji solarnej;

 

- przeszkolenie  Beneficjenta w zakresie obsługi i konserwacji Układu solarnego;

 

- kserokopia instrukcji obsługi wszystkich zainstalowanych w ramach Układu solarnego urządzeń przekazana Mieszkańcowi;

 

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Generalnym Wykonawcą.

 

- 10-letnią gwarancją Wykonawcy na zamontowany Układ solarny

 

- dwukrotną wymianę płynu solarnego w okresie gwarancji.

 

 

 

Warunki gwarancji jakości i rękojmi

 

1. Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni Beneficjentom w ramach serwisu gwarancyjnego nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej i celowej eksploatacji Instalacji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty elektronicznej i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań przekazywanych drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć 7 dni.

2. Wykonawca zapewnia, że w Okresie Trwałości Projektu nie dojdzie do uszkodzenia Instalacji oraz jej elementów w związku z stanami postojowymi związanymi z brakiem rozbioru wody z instalacji w okresie silnego nasłonecznienia, zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyżej opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utracą gwarancji jakości.

3. Wykonawca udziela Zamawiającym gwarancji jakości na okres od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego Inwestycji, do upływu 5 lat od zakończenia Okresu Trwałości Projektu. Współuprawnionym z tytułu gwarancji jakości jest Beneficjent. Gwarancja jakości obejmuje również osiągnięcie i utrzymanie Efektu Ekologicznego i Energetycznego. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającym oryginały dokumentów gwarancji dla każdej Instalacji i Sprzętu podlegającego procedurze odbioru przy podpisywaniu protokołu odbioru częściowego oraz swoje pisemne zobowiązanie do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. Jednocześnie Wykonawca przekaże właściwemu współuprawnionemu Beneficjentowi odpis tych dokumentów.

4. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych Robót, Sprzętu i materiałów jest równy okresowi gwarancji jakości, określonemu w ust. 3 powyżej.

5. Każdy Zamawiający lub Beneficjent jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej wadzie, w każdym czasie, w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji Serwisu Gwarancyjnego, jeżeli wada ujawni się w okresie gwarancji i rękojmi, a zgłoszenie wady zostanie mu doręczone nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wykrycia wady.

7. Każdy Zamawiający lub Beneficjent dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu albo adres e-mail wskazany w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 17 Umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku polskim i utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przez cały okres gwarancji, na następujących warunkach:

a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie - do 24 godzin od momentu zgłoszenia wady (wszelkich nieprawidłowości w działaniu Instalacji);

b) usunięcie wady w czasie 48 godzin od momentu zgłoszenia;

c) zapewnieniu możliwości dokonywania zgłoszeń telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt połączenia nie może przekraczać stawek połączeń międzymiastowych.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest ocenić jego zasadność w Lokalizacji Instalacji.

10. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania lub nieuznania zgłoszenia gwarancyjnego, Zamawiający z danej Lokalizacji może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności z zabezpieczeń należytego wykonania Umowy.

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w Robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu.

12. Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem, pod rygorem nieważności, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Upoważnionego Zamawiającego.

13. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Beneficjenta lub każdoczesnego użytkownika Instalacji.

14. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca:

a) zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów Sprzętu;

b) wspólnie z Zamawiającym z Danej Lokalizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeprowadzi 2 bezpłatne przeglądy gwarancyjne Instalacji (wraz z wymianą płynu solarnego), przy czym, pierwszy przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu trwałości projektu i zakończy się nie później niż na dwa miesiące przed upływem okresu trwałości projektu, a drugi przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji dla Sprzętu i zakończy się nie później niż na dwa miesiące przed upływem okresu tej gwarancji;

c) usunie wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu i stwierdzenia wad, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – regulację, odpowietrzanie i inne czynności potrzebne do należytego funkcjonowania Instalacji.

15. Każdy Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Robót objętych Przedmiotem Umowy i dotyczących jego Lokalizacji niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.a

Wizyt 75208