Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA
 • Mam już zamontowaną w domu część instalacji solarnej (np. zbiornik), czy jest możliwość aby w ramach projektu zakupić tylko brakujące elementy, a tym samym obniżyć koszt instalacji solarnej montowanej u mnie w domu.

Niestety nie jest to możliwe. Każdy układ solarny montowany w ramach projektu musi być kompletny z uwagi na narzucony Generalnemu Wykonawcy 10 letni okres gwarancji całego układu solarnego oraz związany z tym serwis gwarancyjny, który ma on zapewnić przez 10 lat. Ponadto, instalowany w ramach projektu układ solarny musi spełniać określone parametry techniczne, które zapewnią osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie (efektu ekologicznego). Kompletny układ solarny zapewnia osiągnięcie wskaźników, natomiast w innym przypadku może to być nieosiągalne, co w konsekwencji może wiązać się z utratą dotacji na dany układ solarny.

 

 • Mam nową łazienkę. Czy w przypadku gdyby w trakcie montażu solarów była konieczność wykonania np. przebicia w ścianie, po czyjej stronie będzie leżał koszt związany z wykonaniem prac wykończeniowych/naprawczych (moim czy Gminy/Wykonawcy).

Wykonawca po wykonaniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu robót do stanu nie gorszego niż pierwotny. W przypadku powstania rozbieżności ocen, co do wywiązania się z powyższego obowiązku pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem terenu robót, to na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek udowodnienia poprawności przywrócenia terenu robót do stanu niepogorszonego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w miejscu instalacji układu solarnego i po ich zakończeniu sporządzi dokumentację fotograficzną umożliwiającą określenie zakresu robót koniecznych do przywrócenia nieruchomości Beneficjentów i terenu robót do stanu poprzedniego. Dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże na adres poczty e-mail Instytucji Zarządzającej nie później niż przed podpisaniem protokołu odbioru robót.

 

 • Czy układ solarny może służyć również celom innym niż podgrzewanie wody (np. ogrzewanie mieszkania , uzyskiwanie energii elektrycznej)

Układ solarny instalowany w ramach niniejszego projektu może służyć wyłącznie podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej.

 

 • Proszę o precyzyjne wyjaśnienie spraw związanych z serwisowaniem sprzętu i pokrywaniem ewentualnych kosztów naprawy wadliwych lub zużytych elementów

Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów składających się na Układ solarny, zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń. Przeglądy te wliczone są w koszty układu solarnego i Mieszkaniec nie ponosi z ich tytułu dodatkowych opłat.

Wykonawca udziela 10-letniej gwarancji jakości na zamontowany Układ solarny i jest zobowiązany w tym okresie do realizacji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, jeżeli wada ujawni się w okresie gwarancji, a zgłoszenie wady zostanie mu doręczone nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wykrycia wady. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Beneficjenta lub innego użytkownika Układu solarnego.

W ramach obowiązków Wykonawcy, za które Mieszkaniec nie ponosi dodatkowych opłat, jest także dwukrotna wymiana płynu solarnego: pierwsza przed upływem 5 lat od montażu i druga nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji.

Natomiast zużycie części wynikające z normalnej eksploatacji układu ujawnione w trakcie przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów składających się na układ solarny pokrywa mieszkaniec na swój koszt, podobnie jak ma to miejsce chociażby w przypadku kotłów c.o., czy piecyków gazowych.

 

 • Proszę o precyzyjne określenie terminów które obejmuje gwarancja (w odpowiedzi podać datę dzienną)

Wykonawca udziela gwarancji jakości Układu solarnego na okres 10 lat od daty faktycznego zakończenia Instalacji to jest od 31.12.2015. Termin gwarancji w każdym przypadku biegnie od dnia 01.01.2016r. bez względu na faktyczny termin montażu.

 

 • Gdzie można zdobyć szczegółowe informacje nt. parametrów technicznych układu solarnego

Szczegółowe parametry techniczne wybranego układu solarnego będą znane po wyborze generalnego wykonawcy, ponieważ wykonawca może zaproponować układ solarny dowolnej firmy, który spełni wymagania określone w załączniku nr 1.

 

 • Dlaczego mam odpowiadać za „wszelkie” uszkodzenia instalacji - par.11 umowy,

Paragraf 11 umowy punkt 1 brzmi:

Beneficjent ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, usterki lub utratę Układu solarnego lub jego części.

Przez co należy rozumieć: uszkodzenia, usterki lub utratę Układu solarnego lub jego części powstałe z winy Beneficjenta.

Zapis ten zostanie doprecyzowany w umowie, którą mieszkańcy będą podpisywać.

 

 • Czy mogę wprowadzić zmiany w umowie

Załącznikiem do ogłoszenia o naborze jest wzór umowy, który co do zasady nie może ulec zmiany, jednakże jeżeli mają Państwo uwagi lub zapytania prosimy o ich kierowanie wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zebrane uwagi zostaną następnie przedyskutowane w gronie gmin partnerskich i jeżeli uzyskają aprobatę, mogą zostać wprowadzone do umowy.

 

 • Czy układ solarny będzie ubezpieczony?

Tak w okresie, kiedy układ solarny pozostaje własnością Gminy, tj. do dnia 30.06.2021 będzie ubezpieczony przez Gminę. Po tym terminie układ solarny staje się częścią budynku i powinien zostać ubezpieczony przez właściciela budynku.

 

 • Czy mogę poznać warunki przetargu?

Warunki przetargu będą dostępne po jego ogłoszeniu bezpośrednio na stronie lidera projektu Gminy Niepołomice (www.niepolomice.eu).

 

 • Kiedy mogę zrezygnować z uczestnictwa w projekcie i na jakich zasadach?

Z projektu bez żadnych konsekwencji można się wycofać do czasu podpisania umowy. Składana obecnie ankieta jest potwierdzeniem woli montażu układu solarnego, ale nie rości jeszcze zobowiązań prawnych czy finansowych dla mieszkańca.

 

 • Jaki będzie następny krok po złożeniu ankiety?

Złożone ankiety będą weryfikowane, czy są w niej zawarte wszystkie wymagane informacje i dane oraz czy zostały złożone wymagane załączniki. Jeżeli będzie konieczne uzupełnienie informacji zawartych w ankiecie lub załączników uprawnione osoby z Instytucji Zarządzającej projektem (firma Info Solutions) zgłoszą się do Państwa z prośbą o ich dostarczenie.

Równocześnie będą przebiegały działania związane z wyłonieniem Generalnego Wykonawcy robót, po jego wyłonieniu i podpisaniu z nim umowy (planowany termin czerwiec lub lipiec) będzie znana ostateczna wartość układu solarnego.

Po wyłonieniu wykonawcy, a jeszcze przed podpisaniem z Mieszkańcami umów nastąpi przegląd istniejącego stanu instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej, pomieszczeń i miejsc ewentualnego montażu urządzeń u mieszkańców, którzy potwierdzili wolę montażu układu. Przegląd ma na celu:

- stwierdzenie, czy w danym budynku istnieje techniczna możliwość montażu układu;

- pozyskanie niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia właściwych rozwiązań instalacji;

- określenie zakresu prac w ramach montażu układu solarnego w danej lokalizacji (budynku).

- ostateczne potwierdzenie udziału w projekcie (lub rezygnację)

O terminach przeglądów będą Państwo informowani odrębnie, na wskazany w ankiecie adres kontaktowy.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. Umowa zostanie zawarta po dokonaniu przeglądów istniejącego stanu instalacji grzewczej i w momencie gdy będzie znana ostateczna cena układu solarnego. Przed podpisaniem umowy Mieszkaniec wpłaca zaliczkę 3240,00zł. za udział w projekcie. Planowany termin podpisania umów to lipiec.

 

 • Czy istnieje możliwość połączenia zasobnika c.w.u (bojlera) układu solarnego z istniejącym w budynku urządzeniem grzewczym (kocioł, gazowe urządzenia grzewcze, i inne) i czy koszt takiego połączenia jest wliczony w montaż układu solarnego, czy jest to dodatkowy koszt do pokrycia przez mieszkańca?

Wykonawca ma obowiązek wpięcia układu solarnego do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i jest to koszt wliczony w układ. Jeżeli w budynku istnieje kocioł grzewczy to układ solarny zostanie z nim połączony (zasobnik c.w.u.), jeżeli natomiast dotąd ciepła woda była uzyskiwana z np. podgrzewaczy przepływowych Wykonawca ma obowiązek połączenia układu solarnego jednego źródła ciepłej wody użytkowej.

 

 • Jakie koszty składają się na wartość układu solarnego

Części składowe wartości układu solarnego:

- sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i innych dokumentów wymaganych prawem;

- dokonanie przeglądu istniejącego stanu instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej, pomieszczeń i miejsc montażu urządzeń w Budynku, w celu pozyskania niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia właściwych rozwiązań instalacji i określenia zakresu prac w ramach montażu Układu solarnego;

- dostawa i montaż Układu solarnego oraz wszystkich koniecznych do wykonania Układu solarnego instalacji i urządzeń;

- uruchomienie Układu solarnego, w tym:

- wpięcie układu solarnego do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej;

- przeprowadzenie prób szczelności;

- podłączenie czujników temperatury, wprowadzenie niezbędnych nastaw i uruchomienie układu

automatyki instalacji solarnej;

- napełnienie instalacji solarnej płynem glikolowym;

- odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji solarnej;

- przeszkolenie Beneficjenta w zakresie obsługi i konserwacji Układu solarnego

- kserokopia instrukcji obsługi wszystkich zainstalowanych w ramach Układu solarnego urządzeń

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Generalnym Wykonawcą oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.

 

Stanisław Nowacki

Koordynator Projektu

Urząd Miasta i Gminy

ul. Zamkowa 5, pok. nr 2

tel. 12 346 40 18

podstrona w budowie

Wizyt 75475